Sociaal Pedagogisch
Werker (SPW – 3 & 4)

Smart Students, Bright Future!

Aanvang:
Augustus

Duur:
SPW – 3: de opleiding duurt 2 jaar
SPW – 4: de opleiding duurt 3 jaar.

Type:
Voltijd/Deeltijd

Deelkwalificaties o.a.:

  • Bedrijfsoriëntatie 4
  • Algemeen maatschappelijke kwalificatie 3
  • Zakelijke communicatie Nederlands 4
  • Zakelijke communicatie Engels 4
  • ICT – gebruik 3
  • Methodische & Sociale vaardigheden 3/4
  • Organisatorische vaardigheden 3/4
  • Professionaliteit en kwaliteitszorg 3

 

Differentiatie mogelijkheden:

  • Kinderopvang
  • Gehandicaptenzorg
  • Activiteitenbegeleiding
  • Kind- en Jeugdwelzijn

 

Vervolgopleiding
Het diploma Sociaal Pedagogisch Werker – 4 geeft formeel toegang tot het Hbo. Je kunt als vervolgopleiding o.a. kiezen voor: Sociaal Juridische Dienstverlening bij The University of the Dutch Caribbean (UDC), Culturele Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Pedagogische Academie, Lerarenopleiding, Sociaal Pedagogische.

 

 Doorstroomschema

Sociaal Pedagogisch Werker (SPW – 3 & 4)

Het werk

De opleiding Sociaal Pedagogisch werker bereid je voor op beroepen waarbij welzijn en zorg centraal staan. De Sbo – opleiding Sociaal Pedagogisch werker leidt op tot verschillende functies, waaronder medewerker in jeugd- of jongerenwerk, ouderenwerk of in de gehandicaptenzorg. De sociaal pedagogisch werker geeft hulp en begeleiding aan kinderen van nul tot (jong) volwassenen in een breed scala aan vakterreinen rondom opvoedingssituaties. De SPW’er is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van pedagogische begeleiding. Je wordt breed opgeleid, zodat je in uiteenlopende situaties kunt werken. Op de vakopleiding Sociaal Pedagogisch Werker leer je alles wat je voor dit werk moet kunnen en weten.

Beroepseisen
 • Vaardigheid op het gebied van opvang en opvoeden van kinderen
 • Communicatieve en contactuele vaardigheden t.a.v. kinderen, ouders en collega’s
 • In kunnen gaan op vragen van de betrokkenen (kinderen en ouders)
 • Oplossingsgericht kunnen werken
 • Samenwerkingsrelaties kunnen opbouwen/onderhouden met collega’s
 • Kwaliteitsgericht en professioneel werken
 • Bedenken en uitvoeren van creatieve activiteiten
 • Advies geven
 • Beslissingen nemen en uitvoeren
 • Samenwerken
 • Leidinggeven en coördineren
 • Opstellen van een plan van aanpak
Opleiding

De beroepsopleiding bestaat uit verschillende deelkwalificaties. Deze zijn onderverdeeld in modulen. Je werkt aan een module tijdens contacturen (lesuren), zelfstudie-uren en in praktijksituaties. Regelmatig worden toetsen (tentamens) afgelegd voor een bepaald aantal onderdelen. Als alle deelkwalificaties, inclusief stage (bpv), voldoende afgesloten zijn, ontvang je een diploma. The College of the Dutch Caribbean biedt deze opleidingen aan op niveau – 3 en niveau – 4. Hierdoor kun je in twee of drie collegejaren slagen voor het diploma Sociaal Pedagogisch werker – 3 of Sociaal Pedagogisch Werker – 4. De opleiding Sociaal Pedagogisch werker is gelijk aan de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker / Maatschappelijke zorg.

Aantrekkelijk

Versnelde Sbo (Mbo) – opleiding
Niveau 4 in 3 collegejaren en Niveau 3 in 2 collegejaren
Officieel erkend Sbo – diploma
Gastdocenten / bedrijfsbezoeken
Kleine groepen
Studiefinanciering (SSC)
Stage op Curaçao, in Nederland of andere landen
Studentenactiviteiten

Vooropleiding

De vooropleidingseisen voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen, zijnde de opleidingen op respectievelijk niveau 3 en 4, conform artikel 42, lid 1 van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie zijn:

 • een diploma middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (Mavo) dan wel beroepsvoorbereidend onderwijs (Vsbo / Bvo), doorstudeervariant,
 • een bewijs dat de eerste drie leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo) of van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onde-rwijs (Vwo) met gunstig gevolg zijn doorlopen, of
 • een ander bij ministeriële beschikking met algemene werking aangewezen diploma of bewijsstuk.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Vrijstelling(en)

Sbo -, Mbo -, en Associatie certificaten van afgeronde deelkwalificaties kunnen na goedkeuring door de Examencommissie van CDC leiden tot vrijstellingen.