Onderwijsteam
Docentschap

Binnen The College of the Dutch Caribbean (CDC) heerst er een goed en praktijkgericht onderwijsklimaat. Naast diverse studierichtingen op niveau 3 en 4 met zeer interessante beroepsperspectieven, proberen wij ook een belangrijk deel van ons curriculum te besteden aan praktijkvorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Vrijwel vanaf de eerste dag wordt de praktijk in de colleges gebracht door onze praktijkdocenten.
Een belangrijke schakel en de spil in het onderwijsleerproces is de docent.
De didactische aanpak van de docent is hierdoor erg belangrijk.
Binnen CDC investeren we in onze docenten. Het is belangrijk dat onze docenten over de juiste vakinhoudelijke kennis beschikken, maar ook didactische methoden en modellen beheersen en de student en zijn/ haar ontwikkeling centraal stelt.

Een docent van CDC is:

 • Vakgeoriënteerd
 • Pedagogisch en didactisch georiënteerd
 • Student georiënteerd
 • Organisatie georiënteerd

Vak georiënteerd

Bij CDC hebben we per sectie inhoudscoördinatoren. De inhoudscoördinatoren spelen een cruciale rol bij de inhoud van de verschillende vakgebieden van de opleidingen. Zij zijn deskundig op hun vakgebied en werken veelal in het werkveld waar de studenten voor worden opgeleid. Zij hebben een verbindende rol in de afstemming tussen de vakken binnen dat vakgebied en de daarbij betrokken docenten. Het doel is het verzorgen van een op elkaar afgestemd en actueel studieprogramma.

Taken van de inhoudscoördinatoren zijn o.a.:

 • Organiseren van vergaderingen met desbetreffende vakdocenten over inhoud van deelkwalificaties rekening houdend met de bijbehorende vastgestelde eindtermen en hierover verslagleggen aan management.
 • Bijdragen aan de bewaking van de kwaliteit van de volledige studieprogramma’s door lid te zijn van de curriculumcommissie.
 • Het voeren van een leidende rol in de doorontwikkeling van de studiegidsen waarbij docenten hun eigen studiegids kritisch beoordelen en met voorstellen komen tot verbetering ervan om op deze wijze het onderwijs actueel te houden.
 • Het zijn van een aanspreekpunt voor het management voor het betreffende vakgebied en de bijbehorende docenten en het adviseren over bijvoorbeeld de werving van nieuwe docenten.
 • Inwerken nieuwe docenten binnen de sectie.

Pedagogisch en didactisch georiënteerd

Een voorwaarde voor leren en studeren is een goed pedagogisch klimaat. Alleen in een veilige omgeving en vertrouwde leeromgeving zal de student ingaan op aangeboden uitdagingen en zich verder ontwikkelen (Onstenk,2011). Hierdoor is het belangrijk om te werken aan een goed pedagogisch klimaat en dat het klimaat didactisch georiënteerd is, waarbij ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid van de studenten centraal staat.

Met het bovenstaande als uitgangspunt zorgt CDC voor een jaarlijkse training op het gebied van pedagogiek en didactiek.
Het onderwijs ontwikkeld voortdurend en de manier van colleges geven dient hierin mee te ontwikkelen. CDC vindt het belangrijk dat de docent over de juiste middelen beschikt om de juiste ontwikkeling van vaardigheden en het behalen van eindtermen, bij studenten te stimuleren.

De onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn:

 • Hoe studeren studenten
 • Passende lesvoorbereiding
 • Actieve werkvormen
 • Orde houden
 • Toetsing en beoordeling
 • Digitaal onderwijs

 

Als uitgangspunt in de training worden de vastgestelde SBO-eindtermen, incorporatie van 4cid model en de 21ste eeuw vaardigheden, genomen. De 21ste eeuw vaardigheden zijn:

 1. Communiceren
  2. Samenwerken
  3. Sociale en culturele vaardigheden
  4. Zelfregulering
  5. Kritisch denken
  6. Creatief denken
  7. Probleem oplossen
  8. Computational thinking
  9. Informatievaardigheden
  10. ICT-basisvaardigheden
  11. Media wijsheid

Student georiënteerd

De variatie tussen studenten op het sbo betreft niet alleen cognitieve kenmerken als leervermogens en beheersing van basiskennis en basisvaardigheden, maar ook achtergrondkenmerken als opleidingsniveau van de ouders of partners, thuissituatie, geboorteland en samenstelling van het gezin. In de rol als vakdocent, studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider en examinator zal er met al deze verschillen, rekening gehouden moeten worden. (Walters Geerts en René van Kralingen, 2016).

Binnen het CDC is het belangrijk dat de docent rekening houdt met deze verschillen en zijn/ haar colleges hierop afstemt.

Organisatie georiënteerd

Een docent is niet alleen verantwoordelijk voor de leeromgeving tijdens colleges, maar de docent is ook medeverantwoordelijk voor het opleidingsinstituut in zijn geheel en dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan het behalen van de onderwijsvisie van CDC. Dit wordt gestimuleerd door regelmatig en transparant te overleggen met docenten en door het organisatiegevoel bij docenten te stimuleren door o.a. educatieve en sociale activiteiten.

Dit alles doet CDC om elke student de mogelijkheid te geven om inspirerend en kwalitatief goed onderwijs te krijgen naargelang zijn of haar behoeften om zich te ontwikkelen, de leer- en persoonlijke doelen te bereiken en zodoende te groeien tot volwaardige burgers en young professional binnen onze samenleving.