Stichting The University and College of The Dutch Caribbean

Steeds vaker wordt beseft dat digitale toepassingen positief bijdragen aan het hoofddoel van hoger-onderwijsinstellingen: studenten zo goed mogelijk opleiden, binnen de beoogde studieduur. Al voor de coronacrisis hebben hogescholen en universiteiten de onderwijsinnovatie met IT het belang van verdere digitalisering onderstreept. UDC heeft vanaf 2016 al diverse projecten opgestart om de digitalisering van het onderwijs op te starten en op een verantwoorde wijze uit te voeren. De kwaliteitsstandaarden van de NVAO werden daarbij altijd meegenomen en gerespecteerd.

Door pandemie en de plotselinge lockdown op Curacao werd de druk verhoogd en werd alles vloeibaar. De organisatie, de docenten en studenten konden vrij snel omschakelen en binnen 3 dagen had UDC de bacheloropleidingen volledig online. Het noodgedwongen afstandsonderwijs heeft daardoor voor een steile leercurve gezorgd. De voor- en nadelen van digitale onderwijstoepassingen zijn aan het licht gekomen. Maar een overhaaste invoering kan het zicht op het werkelijke potentieel ook vertroebelen.

Als de coronalockdown in het hoger onderwijs één ding heeft duidelijk gemaakt is het wel dat haastige spoed zelden goed is. Wij liepen bijvoorbeeld tegen de vaak matige internetverbindingen van de docenten en studenten en vooral tegen het feit dat veel studenten de digitale colleges van UDC gingen volgen op hun smartphone. Een goede afweging van de plussen en minnen is cruciaal om binnen begrenste financiële mogelijkheden de juiste digitale keuzes te maken. Wij hebben daarom de meerwaarde van de inzet van IT voor de verschillende onderdelen van het leerproces beoordeeld. Dit doen we door de impact op onderwijskwaliteit en onderwijskosten in te schatten. We stellen ons de vraag: welke digitale toepassingen zijn voor het leerproces potentieel het meest waardevol. Verder hebben wij intern kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan. Een eerste conclusie was dat de infrastructuur up to standard moet zijn (o.a. internetverbindingen, intern internet platform, voldoende ondersteuning, digitaal materiaal, professionele ondersteuning door een goed opgeleide IT – manager).

UDC kiest er dan ook voor om in het kader van het digitaliseringsproject eerst de infrastructuur goed en duurzaam op te zetten.

Een tweede conclusie uit het interne onderzoek is, dat toch maar weinig studenten geschikten over goede digitale apparatuur. De meesten volgenden de online colleges via hun smartphone. Dit maakt het maken van digitale opdrachten erg lastig en de mate van concentratie neemt snel af bij een te klein scherm.

UDC wil er daarom er ook voor zorgen dat in principe zoveel mogelijk studenten, docenten en medewerkers voorzien kunnen worden van een deugelijke en duurzame laptop of Chromebook.

Door ons ondervraagde studenten en docenten zien in meerderheid de voordelen van online scholing vanwege meer flexibiliteit en gemak. Toch geeft zowel voorafgaand als tijdens de coronalockdown bijna driekwart de voorkeur aan fysiek boven online onderwijs. Dit geldt dan met name voor de oudere studenten. De jongere studenten en de werkende studenten vinden online onderwijs een uitstekende service van UDC. Uit recent intern onderzoek bij UDC blijkt de tevredenheid over het digitale studiemateriaal toe te nemen. Vooral in de opleidingen van hoger onderwijs bij UDC is de part time student oververtegenwoordigd en dit type student is erg tevreden met het online onderwijs; alles volgen vanaf de werkvloer.

Uit onze voorlopig analyse van de kwaliteits- en kostenvoordelen komt naar voren dat digitalisering in de praktijk hoogstens geringe kostenbesparingen oplevert. Redenen zijn:
a. personeel blijft essentieel, zowel voor de scholing zelf als voor de IT-ondersteuning;

 1. het digitale materiaal zal moeten worden aangeschaft en zal steeds prijziger worden; c. de IT-kosten nemen toe bij verdere digitalisering.

Studeren is ook bij UDC in belangrijke mate een sociale aangelegenheid. Samenwerken en feedback krijgen en geven is van groot belang voor het studieresultaat. De input en de gedachtenuitwisseling van studenten bepaalt ook bij UDC in grote mate de kwaliteit van het onderwijs tijdens de colleges. Digitaal onderwijs is mede daarom nog geen volwaardig substituut voor fysiek onderwijs, maar wel een waardevolle aanvulling. Via een digitale leeromgeving, online studiemateriaal en kleinschalige digitale colleges kan in combinatie met gerichte klassikale interactie het onderwijs toegankelijker en meer gepersonaliseerd plaatsvinden. Dit is het streven geweest van UDC al ruim voor de Covid – 19 pandemie. UDC was al vanaf 2016 bezig met het ontwikkelen van een interne leeromgeving (o.a. de Tracker), het bestuderen van studiemateriaal voor het hoger onderwijs en het trainen van het onderwijspersoneel op digitale vaardigheden door het verzorgen van interne workshops.

Digitaliseringsprojecten bij SUDC

In het collegejaar 2015-2016 heeft SUCDC besloten de verdere digitalisering van het onderwijs bij CDC (Sbo – onderwijs) en bij UDC (bachelor/masteronderwijs) uit te gaan werken en te gaan operationalisen.

Sinds 2016 heeft SUCDC een digitaliseringstraject ingezet met als doestellingen:

 • Studenten en leraren worden gefaseerd digitaal geoefend;
 • Digitale leermiddelen worden gefaseerd aangeboden aan gebruikers;
 • De veiligheid van de digitale infrastructuur heeft altijd prioriteit;
 • Continu afstemming en feedback met gebruikers over rol en nut van digitalisering in onderwijs;
 • Onderzoek naar het effect van digitaal onderwijs op docenten, studenten een de afnemende organisaties.

Prioriteit 1 voor het opzetten van digitaal onderwijs is een duurzaam kader en facilitering in de vorm van;

 • een stabiel en duurzaam digitaal platform (Tracker);
 • professionele ondersteuning vanuit een IT – team;
 • een stabiel systeem met een hoge snelheid (upload en download)

Prioriteit twee het aanbieden van digitale apparatuur voor docenten, studenten en medewerkers, opdat de organisatie volledig overgaat op een groene en digitale studie- en werkomgeving

Onderdelen van het digitaliseringstraject:

  1. Ontwikkeling in samenwerking met een software partner van een studentvolgsysteem op maat voor het Curaçaose onderwijs. Dit betekent dat onze studenten real time roosters, cijfers en alle andere informatie kunnen ontvangen op elk digitaal medium dat hen ter beschikking staat.

Voor de periode 2020-2025 zullen nieuwe modules worden toegevoegd: digitaal volgsysteem voor de stageperiode en voor het afstudeerproces. Dit digitale platform heet de UDC Tracker. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor en door UDC.

  1. In gebruik nemen van digitale onderwijsplatform van Microsoft 0ffice 365. Momenteel hebben alle medewerkers, docenten en studenten toegang tot een eigen onderwijsplatform online, waarbij ook elke student een eigen opslagcapaciteit in de cloud heeft. De integratie van de digitale modules van dit platform zal verder ontwikkeld worden in 2020-2021.
  2. Het studentvolgsysteem (UDC – en CDC – Tracker) worden momenteel geïntegreerd in de Microsoft cloudomgeving zodat met een single sign-on systeem alle info in een portaal is verzameld geindividualiseerd voor elke gebruiker. De integratie van de digitale modules van dit platform zal verder ontwikkeld worden in 2020-2021 en 2021-2022 en in de volgende collegejaren worden uitgebouwd.
  3. De laatste stappen worden nu gezet om het hele instituut volledig in de cloud te zetten waarbij wederom het Microsoftplatform de basis is. Verschillende technische aanpassingen zijn toegevoegd om de maximale veiligheid en controle over het systeem te behouden. Omwille van een gegarandeerde 24/7 uptime zijn contracten afgesloten met 3 verschillende internetproviders, zodat er geschakeld kan worden. Ook zijn de medwerkers en docenten op een ander netwerk actief dan de studenten.
  4. In collegejaar 2020-2021 werd gestart met het aanbieden aan eerste jaars bachelor – studenten van digitale boeken. Voor een bedrag per maand hebben studenten onbeperkt toegang tot studiemateriaal van bijna alle Nederlandse uitgevers. Dit wordt per jaar verder uitgerold. We zullen vanaf collegejaar 2021-2022 dit ook gaan opzetten voor het Sbo – onderwijs van The College of the Dutch Caribbean (CDC).
  5. Na een zeer succesvolle periode waarin door COVID 19 een hele periode digitale colleges zijn verzorgd via Microsoft TEAMS en alle normaal geplande colleges online doorgang hebben kunnen vinden voor zowel de bachelor – als Sbo – opleidingen, werd in collegejaar 2020-2021 digitaal collegegeven structureel geincorporeerd in het curriculum. Via hybride onderwijsaanbod zal een mix van digitaal onderwijs worden afgewisseld met fysiek onderwijs.
  6. Onderzoek naar de effecten van het introduceren van digitaal studiemateriaal en digitale colleges. Verder zal ook de toetsing deels digitaal plaatsvinden. Onderzoek naar deze nieuwe toetsvorm vond ook plaats in het collegejaar 2020-2021 en de daarop volgende jaren. (Effectonderzoek)
  7. Een aantal stappen zit in nog in de planning voor collegejaren 2020-2021 en 2021-2022 zoals didactische training voor docenten voor digitaal onderwijs. Een verdere individualisering van de digitale leeromgeving, ontwikkelen van een digitaal toetsplatform. Vanaf collegejaar 2020-2021 zullen jaarlijks workshops en seminars worden aangeboden aan docenten opdat zij de nieuwe digitale werkvormen en vaardigheden eigen kunnen maken.